algemene voorwaarden opgesteld door Bianca Stalenberg d.d. 23 januari 2019
Horende bij Bianca’s fOtOwerk, KvK 60410841

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Offerte: alle aanbiedingen van de fotograaf aan personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de fotograaf en opdrachtgever.
Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
Fotograaf: Bianca Stalenberg, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van de Auteurswet 1912.
Aw: Auteurswet 1912.

2. Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en schriftelijke overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door de fotograaf nadrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Offerte

 1. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
 2. Een offerte verliest haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
 3. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn inclusief btw en reiskosten binnen een straal van 50 km ten opzichte van Eenruiter te Delft. Hierbuiten wordt 0,28 cent per kilometer in rekening gebracht.
 4. De fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn offerte deze offerte te herroepen.
 5. Aanvaarding van de offerte geschiedt schriftelijk.
 6. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.
 7. Prijsopgaven in offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. De fotograaf zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 8. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotograaf  onaanvaardbaar maken.

4. Opdracht

 1. Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de fotograaf zich jegens de opdrachtgever verbindt om fotografische werken te maken en/of te leveren.
 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de fotograaf.
 2. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd nadat een aparte offerte van meerkosten door de opdrachtgever schriftelijk is aanvaard.
 3. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

5. Uitvoering van de opdracht

 1. De uitvoering van de opdracht, fotoreportage, start nadat de offerte door de opdrachtgever schriftelijk is aanvaard.
 2. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet nadrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 3. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, is de fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.
 4. De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.
 5. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 6. De fotograaf zal de enige professionele fotograaf zijn.
 7. De fotograaf zal op geen enkele manier worden gehinderd door gasten die ook foto’s willen maken.

6. Albums

 1. Het album wordt na betaling van de gehele opdrachtsom ontworpen.
 2. Albums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van de fotograaf ontworpen.
 3. De fotograaf maakt een opzet van het album op basis van een eigen selectie uit de fotoreportage.
 4. De opdrachtgever krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen.
 5. Voor extra wijzigingen zal de fotograaf extra kosten in rekening brengen, welke vooraf door de fotograaf aan de opdrachtgever zullen worden medegedeeld.
 6. De fotograaf laat een album niet eerder drukken dan dat de opdrachtgever het ontwerp schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer worden afgezien van afname van het album.

7. Factuur en betaling

 1. De fotograaf zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een schriftelijke factuur sturen aan de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de opdrachtgever op reclamatie.
 3. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.
 4. Indien de fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 7.3 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

8. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor de fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf.
 4. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

9. Levering

 1. De fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. De fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
 3. De fotograaf levert de online fotoreportage binnen 30 dagen nadat de fotosessie heeft plaatsgevonden.
 4. De online presentatie blijft drie maanden gratis beschikbaar. Deze periode kan tegen betaling worden verlengd.
 5. Na betaling van de factuur wordt de fotoreportage digitaal aangeboden. De opdrachtgever dient deze via een link in de e-mail zelf te downloaden.
 6. De fotograaf levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede en waarbij nadrukkelijk geen bewerking plaatsvindt om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen.
 7. Alle foto’s van de newbornreportage worden in kleur en zwart-wit geleverd.
 8. De fotograaf levert de foto’s in hoge resolutie jpg, en in lage resolutie jpg met logo.
 9. De fotograaf levert nimmer bronbestanden of onbewerkte bestanden.
 10. De fotograaf levert het aantal foto’s zoals overeengekomen, waarbij fotograaf zorg draagt voor de selectie van de foto’s.
 11. Albums worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken na schriftelijke goedkeuring van het ontwerp door de opdrachtgever geleverd. Voor levering is de fotograaf afhankelijk van derden, de termijn van 8 weken is in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld.
 12. De fotograaf brengt het album langs bij opdrachtgevers die in Delft wonen. Opdrachtgevers die buiten Delft wonen, dienen het album op een nader af te spreken locatie in Delft op te halen.
 13. Digitale bestanden met fotografische werken zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de opdrachtgever.
 14. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

10. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
 2. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na overhandiging dan wel verzending van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
 3. Klachten na de in lid 1 en lid 2 genoemde termijnen worden niet meer in behandeling genomen.
 4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

11. Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotograaf.
 2. De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, advertenties, promotiemateriaal, visitekaartjes, social media.
 3. Afwijkende afspraken, horende bij lid 2. worden schriftelijk vastgelegd.

12. Licentie

 1. De opdrachtgever mag foto’s voor eigen gebruik afdrukken en vergroten.
 2. De opdrachtgever verkrijgt een licentie voor de publicatie van de foto’s op social media, mits onder naamsvermelding van de fotograaf.
 3. De opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders met de fotograaf is overeengekomen.
 4. De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming aan de fotograaf te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 5. De opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.
 6. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.
 7. Indien door de fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens nadrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

13. Sublicentie

Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

14. Inbreuk op auteursrecht

 1. Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
 2. Bij inbreuk op het auteursrecht komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.
 3. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

15. Persoonlijkheidsrechten

 1. De opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
 2. Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding.

16. Portretrecht

 1. De portretrechten liggen bij de geportretteerde.
 2. De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, advertenties, promotiemateriaal, visitekaartjes, social media.
 3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij de fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

17. Aansprakelijkheid fotograaf

 1. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door hem ingeschakelde personen.
 2. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf zijn geleverd.
 3. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade of ontbrekende foto’s wanneer blijkt dat op een locatie niet gefotografeerd mag worden.
 4. De fotograaf is niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit, wanneer opdrachtgever niet aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft voldaan, waaronder doch niet uitsluitend het opruimen van de ruimtes waarin wordt gefotografeerd.
 5. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

18. Faillissement

De fotograaf heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement.

19. Rechts- en forumkeuze

 1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.